כדור הארץ ביחס לעולמות הרוחניים

מבוסס על תניא פרקים נ"א – נ"ב

השבוע בעל התניא פותח במשל הנפש – כמו שהנפש נמצאת וממלאה את כל הגוף שלנו שוכנת בתוך הגוף ומניעה אותו (כפי שהזכרנו הפרקים קודמים שמקור השכינה נמצאת במוח החלק העדין ביותר בגוף שבלעדיו אי אפשר לחיות אפילו שניה),

כך אור אין סוף הקב"ה ממלא את כל 4 העולמות, מהגבוה לנמוך

אצילות – בריאה – יצירה – עשי'ה – שבכל עולם יש רבבות של מלאכים ונשמות בכל מיני דרגות  מספר נבראים בלי גבול בכל עולם.

כל עולם  במדרגה גבוהה מבחינה  רוחנית מהעולם שמתחתיו.

המשל על כך הוא ההתחלקות באברים אי אפשר לומר שמהות ועצם

הנשמה נמצאת במוח יותר מברגלים כך גם בנמשל מבחינת הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין עולם לעולם , אלה הוא נמצא בשווה בכל העולמות וגם מבחינת ההעלם.

כדור הארץ העולם הגשמי שאנו חיים בו הוא נמצא בספירת מלכות של עולם העשי'ה  עולם התחתון ביותר, העולמות מעליו כפי שהזכרנו לעיל הם רוחניים ביחס לעולם הגשמי שלנו.

למה ביחס ? – כל עולם רוחני נעלה יותר עשי'ה הרוחני – בריאה – יציאה וכן הלאה הוא זך ורוחני יותר בהשוואה לעולם שמתחתיו.

כל העולמות הרוחנים נמצאים כאן ולא באיזה כוכב אחר. כל מערכת הכוכבים מבוססי מיקום , לכן הם כמובן נחשבים לעולם העשי'ה הגשמי.

מה ההבדל בין העולמות ? – ההבדל מצד המשכת החיות אשר ממשיך אין סוף ברוך הוא בבחינת גלוי מההעלם.

למה צריך המשכת חיות ? – בכדי להחיות את הנבראים שבתוכם כי חיות הנבראים זוהי ההתגלות האלוקית שבהם.

החיות האלוקית נקראת בלשון הקבלה " אור" , המושג מבטא את ההתגלות מההעלם בתחילה היה האור מוסתר ונעלם במאור, ולאחר מכן הוא נמשך ממקורו . ( בדיוק כמו פנס).

כל עולם מקבל את האור לפי התכונות שלו.

כמו שכל אבר בגוף האדם מקבל חיות מהמוח כפי מזגו ותכונתו, כף גם בנמש מקבל כל נברא את חיותו מהאור האלוקי.

איך האור מתלבש בעולם שלנו ? – האור האלוקי מתלבש בחמרים גשמיים , חי צומח ודומם אף שזה נראה מת בלי חיות רוחנית.

אילולי היה השם מפסיק את החיות הרוחנית מאותו דבר גשמי היה חוזר לאין ואפס ( נעלם לחלוטין).

למרות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית. עדיין הוא מחדש אותו כל רגע ורגע.

 

לסיכום הנפלא ! (על פי פרק נב)

כמו שבנשמת האדם עיקר גילוי כללות החיות הוא במוח וכל האברים מקבלים אור וכח המאיר להם מהמוח כך בדיוק ה' מאיר ומחי'ה את כל העולמות שנכלל ברצונו וחכמתו ובינתו ודעתו יתברך הנקרא בשם מוחין  והן מלובשים בתורה והמצוות, שזה מקור החיות אשר העולמות מקבלים.

אודות gmiky26