תניא יומי סיכום שבועי סימן כ"ז עד אמצע סימן כ"ט באגרת הקודש (החלק הרביעי בתניא)

אז מה לומדים השבוע ?

השבוע לומדים מאמצע סימן כ"ז עד אמצע סימן כ"ט באגרת הקודש (החלק הרביעי בתניא)

מה הקשר בין פרה אדומה ומיתת צדיקים? מדוע הקרבנות נקראים 'אוכל'? מדוע הלכות נקראות 'כתר'?

סימן כ"ז (מהאמצע) – הסתלקות

בתחילת הפרק הסביר כי גם לאחר הסתלקות הצדיק הוא נשאר עם מקושריו וניתן עדיין לקבל ממנו השפעות, ואדרבה אפילו יותר. בסיום הפרק מוסיף נקודה נוספת, שבעליית נשמת הצדיק לעולם העליון יחד עם כל עבודתו שעבד משך כל ימי חייו, נמשך אור חדש לעולם ואור זה מאיר על תלמידיו. אמנם זו הארה בבחינת מקיף שאינה חודרת בפנימיות, אך היא מכניסה בליבם הרהורי תשובה ומעשים טובים.

סימן כ"ח – מיתת צדיקים מכפרת

אגרת זו בדומה לאגרת הקודמת נכתבה כניחומים לאחר פטירת צדיק. אגרת זו נשלחה לרבי לוי יצחק מברדיטשוב לאחר פטירת בנו הרב החסיד ר' מאיר עליו השלום.

הגמרא במסכת מועד קטן מסבירה שהסיפור של מיתת מרים מופיע בתורה בסמוך לפרשת פרה אדומה, כדי ללמד אותנו שכשם שפרה אדומה מכפרת על חטא העגל כך מיתת צדיקים מכפרת על עם ישראל.

אדמו"ר הזקן שואל, מדוע משווים את מיתת הצדיקים לכפרה של פרה אדומה דווקא ולא לכפרה של קרבן חטאת. פרה אדומה נעשית בחוץ (מחוץ לבית המקדש) וקרבן חטאת נעשה בתוך העזרה על המזבח, ולכן היה מקום לחשוב שעדיף להשוות את מיתת הצדיקים לקרבן חטאת.

התשובה היא שאכן שני קרבנות אלו ממשיכים אור מאוד נעלה לעולם שיכול לפעול את הכפרה, אך האור שנמשך מקרבן חטאת הוא אור פנימי, בדרגה יחסית נמוכה (שלכם יכול להתלבש בפנימיות), והאור שנמשך על ידי פרה אדומה הוא אור מקיף מ'קודש העליון', אור גדול יותר שביכולתו להפוך את החושך לאור ולטהר את הטומאה החמורה ביותר, טומאת מת. פטירת הצדיקים דומה יותר לפרה אדומה, כיוון שהיא ממשיכה אור נעלה וביכולתה לכפר על עוונות הדור, אפילו על עבירות שנעשו בזדון. שלא כמו קרבנות שנעשים על המזבח שיכולים לכפר רק על שגגות ולא על זדונות.

סימן כ"ט (עד האמצע) – הלכות – כתרה של תורה

חז"ל מדגישים במקומות רבים את המעלה בלימוד חלק ההלכה שבתורה דווקא יותר משאר החלקים, לדוגמא כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אדמו"ר הזקן מסביר באגרת זו מה המעלה בחלק ההלכה. תחילה מסביר שהתורה היא הארה מהקב"ה, שאור השם הוא כל כך נעלה שאין באפשרות הנפש להשיג, אך האור מתלבש בתורה ועל ידי לימוד התורה הנפש יכולה להרוות את צימאונה וליהנות מזיו השכינה. בעולם הזה כשאדם לומד תורה יש לו תענוג מההשגה השכלית שמשיג בלימוד, אך בעולם הבא התענוג הוא באין ערוך, שם הנשמה מתענגת מאור אין סוף. על מנת שהנשמה תוכל ליהנות מאור זה בעולם הבא, על מנת שהיא תהיה כלי לאור אין סוף, היא זקוקה ללבושים, את הלבושים היא מקבלת על ידי קיום המצוות.

מלבד מעלה זו שבמצוות (שהן בחינת לבושים לנשמה בעולם הבא), ישנה מעלה נוספת. המצוות הם בבחינת עמודים, כמו עמוד שמחבר את גג הבית עם הרצפה, כך המצוות מחברות את הכתר (הדרגה הגבוהה ביותר) עם העולם הגשמי. המצוות מגיעות מהכתר הנקרא 'רצון העליון', כיוון שהן רצונו של השם, מאידך הן נעשות בעיקר עם הגוף ועם חפצים גשמיים, ואפילו מצוות שבדיבור נעשות עם הגוף, והזזת השפתיים היא בבחינת מעשה, ובכך הן מחברות את ה'כתר' עם העולם.

אל תוך התניא

סימן כ"ח

סוד הקרבנות

בזוהר כתוב שסוד הקרבנות הוא, שהקרבנות הם בבחינת התעוררות ה'תחתונים', העלאה של הנפש הבהמית אל שורשה ומקורה ד' החיות שבמרכבה. על ידי ההעלאה מלמטה למעלה, שנקראת העלאת מ"ן – מים נוקבים (מים נקביים), נעשית המשכה מלמעלה למטה שנקראת בקבלה מים דוכרים (מים זכריים). המשכת האור מלמעלה למטה נקלטת בעולם בפנימיות ולכן הקרבנות נקראים בשם 'אוכל', כי הם ממשיכים בפנימיות כמו אוכל שנמשך לתוך הגוף ומזין אותו.

טלא דבדולחא

קודש העליון הבחינה הגבוהה ביותר בקדושה נקרת גם בשם 'טלא דבדולחא' – טל הבדולח. ההבדל בין טל וגשם הוא שגשם נוצר מאד שעולה מהארץ לרקיע, כלומר על ידי פעולה מלמטה יורד גשם מלמעלה, אך טל יורד מעצמו. זהו משל לכך שברוחניות הדרגה שנקראת טל היא בבחינת אתערותא דלעילא שמגיעה מלמעלה בלי פעולה בעולם למטה, דרגה כל כך גבוהה ששום פעולה בעולם התחתון לא יכולה להמשיך אותה. לכן כתוב בזוהר ש'טלא דבדולחא' זו בחינת חכמה עליונה וחכמה נסתרת שלמעלה לגמרי מהעולם.

ביטוי זה מופיע גם בהקשר של המן. המן הוא האוכל מן השמיים שירד לעם ישראל במדבר, אוכל שירד מלמעלה ללא עבודה מלמטה. שכבה של טל הייתה מונחת מתחת ומעל המן ונאמר עליו שהיא "כעין הבדולח".

ונוצר אותיות רצון

"והנה מודעת זאת דאבא יונק ממזל השמיני כו' והוא תיקון ונוצר אותיות רצון", אבא היא בחינת החכמה שמקבלת מהמידה השמינית בי"ג מידות הרחמים – "נוצר חסד" – המילה נוצר מורכבת מאותיות המילה רצון. מכאן לומדים שכאשר נפטר צדיק שבמשך חייו עבד את השם באהבה ובמסירת נפש, והייתה פעולתו מגיעה עד דרגת החכמה העליונה, נמשך כעת לעולם המשכה מ'נוצר חסד' ומאירה לעולם, והיא עת רצון של הארה נעלית שיכולה לפעול ישועות בקרב הארץ, ולכפר על עוונות הדור, גם על הזדונות.

סימן כ"ט

להבין מאמר רבותינו ז"ל במנחות פרק י"א

רז"ל אומרים ש"אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית כו'" – יצא ידי חובתו. כלומר, כדי לצאת ידי חובה במצוות תלמוד תורה יש ללמוד לפחות פרק אחד של הלכה (משניות) מדי יום, לכאורה מדוע דווקא הלכות, מדוע לא יוצא ידי חובה במקרא, מדרש ואגדה? ומכאן משמע שיש לחלק ההלכה מעלה מיוחדת שאין בשאר חלקי התורה.

כל אדם מישראל צריך לבוא בגלגולים רבים

ידוע מה שכותב האריז"ל שכל אדם מישראל צריך לרדת לעולם בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג מצוות בשלושת לבושי הנפש – מחשבה, דיבור ומעשה, כדי להשלים את לבושי נפשו ולתקנם שלא יחסר לו שום לבוש. אדמו"ר הזקן כותב בפרק ד' בחלק הראשון של ספר התניאשהכוחות של הנפש האלוקית מתלבשים בתורה על ידי קיום תרי"ג מצוות באמצעות שלושת לבושי הנפש. אם חסר בתרי"ג מצוות, חסר גם בלבושי הנפש, ולכן כל נפש צריכה לקיים כל תרי"ג מצוות, ואם בגלגול אחד לא קיים את כל המצוות יצטרך לרדת שוב.

לבד מצוות התלויות במלך

כל אחד צריך לקיים כל תרי"ג מצוות, אך מה בנוגע למצוות שחלות רק על המלך, כיצד כל אחד יכול לקיים מצוות אלו? אלא שמצוות אלו אין צורך לקיים, מכיוון שהמלך כולל בתוכו את כל בני ישראל, אז כאשר המלך מקיים מצוות אלו, הרי זה כאילו שכל בני ישראל קיימו אותן.

ארבע מאות שקל כסף

האור הגנוז לצדיקים נקרא בשם 'נעם השם' ו'צחצחות', צחצחות מלשון 'צחה צמא' שהוא צימאון שאינו נרווה, אלא צמא תמיד ליותר, שכן התענוג הוא אין סוף. לעתיד לבוא הצדיקים זוכים לארבע מאות עולמות של כיסופין מלשון נכסוף נכספת שהם מתענגים בהם, וזה מרומז בפסוק "ארבע מאות שקל כסף כו" בפרשת חיי שרה.

כתר עליון

רצון העליון מכונה בפי חכמי הקבלה 'כתר עליון' ובו תר"ך (אותיות כתר) עמודי אור. כמו שהעמודים מחברים את החלק העליון של הבית עם החלק התחתון, כך המצוות מחברות את בחינת הכתר, בחינה שלמעלה מחכמה (שהכתר מונח מעל הראש) עם העולם התחתון. תר"ך בגימטריה 620 וזה כנגד 613 מצוות + 7 מצוות שחכמים תקנו, שאינן מצוות בפני עצמן, שהרי נאסר עלינו להוסיף מצוות, אלא הן המשכה מתרי"ג המצוות מהתורה.

 עריכה: נדב כהן, כל הזכויות שמורות 

צוות מפתחות להצלחה

 

אודות gmiky26